E-shop Informácie o spracúvaní osobných údajov

E-shop

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov sú zverejnené aj na našich internetových stránkach www.aquatrend.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi (ďalej len „GDPR“)

Prevádzkovateľ:
AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, 010 01 Žilina IČO: 36 406 741 (ďalej len „my“)
Email: aquatrend@aquatrend.sk
Tel.: +421 915 805 497

Komu sú naše služby určené:

Nákup v našom e-shope a prípadné zasielanie newsletterov sú určené osobám starším ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

Osobné údaje ktoré spracúvame:
Fakturačné, dodacie a registračné údaje: Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, adresa doručenia
Údaje o nákupoch, prihláseniach: Údaje o tovare, cene nákupov, dátum a čas objednávky, údaje o platbách, IP adresa a webový prehliadač zariadenia, čas a dátum registrácie.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:
Elektronický obchod:
Spracúvame Vaše osobné údaje na účely plnenia zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenia zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, Obchodného zákonníka, Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty na tieto účely:
        spracovanie objednávok a faktúr
        spracovanie platieb za objednaný tovar
        poskytnutie informácií o stave objednávky
        prípadného poskytnutia zliav
        doručenie objednaného tovaru.
Ak ste adresátom dodania tovaru, ktorý si u nás objednal náš zákazník, spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je plnenie zmluvy s našim zákazníkom.

Newslettre a marketing:
Ak ste sa prihlásili k odberu Newslettra budeme Vám zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách emailom. Obchodné informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre Vás obťažujúce. Osobné údaje na účely zasielania newsletterov spracúvame na základe vášho súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Ak ste našim zákazníkom, Vaše osobné údaje na účely zasielania newsletterov spracúvame na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je podpora predaja našich produktov. Namietať proti zasielaniu marketingových informácií môžete priamo v emailovej marketingovej informácii, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania.

Overené zákazníkmi:
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom emailových dotazníkov spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi. Tie Vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov vykonávame na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je podpora predaja a udržiavanie dobrého mena. Proti zasielaniu emailových dotazníkov môžete kedykoľvek vyjadriť námietku priamo v emaile s dotazníkom, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:
Vaše osobné údaje budeme uchovávať 5 rokov od posledného nákupu.
Účtovné doklady spojené s vybavením objednávky musíme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?
Poskytnutie osobných údajov na účely plnenia zmluvy je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov s Vami nemôžeme uzavrieť zmluvu.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?
Príjemcovia na základe osobitných zákonov:
Daňový úrad, Poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb, Poskytovatelia platobných služieb, prípadne iní príjemcovia na základe osobitných zákonov.

Sprostredkovatelia, ktorí môžu spracúvať Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov:
           Poskytovatelia IT služieb
           Spracovateľ účtovníctva
           Marketingové agentúry
           Prevádzkovateľ internetových porovnávačov cien

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?
Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Zdroj Vašich osobných údajov:
Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli priamo Vy. Ak ste adresátom dodania tovaru, zdroj z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje môže byť náš zákazník, ktorý uviedol Vaše osobné údaje na doručenie tovaru.

Aké máte práva?

Právo na odvolanie súhlasu
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel zasielania marketingových informácií môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu aquatrend@aquatrend.sk. Odhlásiť sa zo zasielania marketingových informácií môžete aj priamo v emailovej marketingovej informácii, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním. 

Právo na prístup k Vašim osobným údajom
Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov
Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva: 

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov
Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje ktoré o Vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov
Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Uplatnenie práva namietať však nie je absolútne. Pri uplatnení práva namietať nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť nášho oprávneného záujmu. Ak uplatníte námietku voči marketingovým aktivitám, prestaneme Vaše osobné údaje na účely marketingu spracúvať.

Spôsob uplatňovania práv
Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu aquatrend@aquatrend.sk.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 email: statny.dozor@pdp.gov.sk), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Posledná aktualizácia: september 2022