Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.aquatrend.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Prevádzkovateľ:
AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, 010 01 Žilina IČO: 36 406 741 (ďalej len „my“)
Email: aquatrend@aquatrend.sk
Tel.: +421 915 805 497

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne poverené osoby na spracúvanie osobných údajov v súlade s našou bezpečnostnou politikou, prípadne sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

V nasledujúcich dokumentoch sú informácie podľa konkrétnych účelov spracúvania osobných údajov, právnych základoch, dobe uchovávania, Vašich právach a spôsobe ich uplatňovania a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní osobných údajov.

E-SHOP

KOMUNIKÁCIA A POŠTA

MONITOROVANIE AREÁLU

NEWSLETTRE A MARKETING

SOCIÁLNE SIETE

UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES

ZMLUVNÍ PARTNERI A ICH ZÁSTUPCOVIA

Aktuálny zoznam sprostredkovateľov, ktorí môžu spracúvať Vaše osobné údaje v našom mene na základe zmluvných pokynov: ZOZNAM SPROSTREDKOVATEĽOV